+421 2 54 64 78 52 English

Ochrana osobných údajov

Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov v klenotníctve Sheron je:

spoločnosť Passo a.s, so sídlom: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, Slovenská republika; IČO: 35757574, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo 1977/B (ďalej len Prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje:

webová stránka: www.sheron.sk
e-mail: info@sheron.sk
tel. kontakt: +421 2 5556 7210

V prípade, že  by ste mali potrebu nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, napíšte nám na: info@sheron.sk

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe (odoberanie newsletter, wishlist), vyplnení kontaktného formulára alebo pri uzatvorení zmluvy.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov môže poskytnúť iba osoba staršia ako 16 rokov.

 

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

Spracúvanie osobných údajov na účely predzmluvných vzťahov

Vaše osobné údaje spracúvame na účely vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom vyplnenia formulára na webovej lokalite www.sheron.sk ako „Wishlist – viac info“ (napr. dopytu na hodinky, šperky alebo doplnky, informácie o servise).

Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia kúpnej zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely objednávky tovaru alebo služby, na účely vystavenia a doručenia faktúry, na odstúpenie od zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje  spracúvame na účely predchádzania podvodom, na účely priameho marketingu, na účel vystavenia potvrdenia o originalite náramkových hodniek. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely reklamácie, archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.

Spracúvanie osobných údajov na ochranu majetku, zdravia a bezpečnosti

Bez Vášho súhlasu monitorujeme a vytvárame kamerový záznam na ochranu majetku,  zdravia a Vašej bezpečnosti.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Marketing zahŕňa najmä ponuku produktov a služieb prostredníctvom zasielania e-mailových správ alebo telefonickým oslovením, zasielanie e-newslettera, printového magazínu prípadne realizáciu prieskumu trhu. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný, a kedykoľvek ho môžete odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@sheron.sk.

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email pre technické zabezpečenie zasielania e-newslettra poskytujeme do tretej krajiny (mimo EÚ) vlastníkovi platformy Mailchimp. Osobné údaje poskytujeme do tretej krajiny na základe Rozhodnutia Komisie o primeranosti 1] zmluvou medzi EU a  Spojenými štátmi americkými, spoločnosti certifikovanej v režime Privacy Shield – The Rocket Science Group (https://bit.ly/2FBicJ8)

Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, súkromná a/alebo firemná korešpondenčná adresa, názov firmy alebo spoločnosti a pracovná pozícia poskytujeme preverenému a zmluvne zaviazanému externému obchodnému partnerovi, sprostredkovateľovi, ktorý nám zabezpečuje distribúciu zasielania reklamných listových zásielok (printového magazínu).

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získané na účely predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu 10 rokov.

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Kamerové záznamy uchovávame po dobu 14 dní.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

  • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. Máte právo na kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame

  • Právo na opravu

Máte právo  na opravu nesprávnych osobných údajov. Ak ste zmenili adresu bydliska, email a či údaje, informujte nás prosím o všetkých zmenách, a my Vaše osobné údaje opravíme.

  • Právo na vymazanie (zabudnutie)

V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje.

  • Právo na obmedzenie spracúvania

Na Vašu žiadosť sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie.

  • Právo na prenos údajov

Máte právo na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

  • Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pokiaľ nie sú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov). Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Takisto máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

  • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Aké môžu byť následky neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov?

Neposkytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi znemožňuje informovať dotknutú osobu o aktuálnych a nadchádzajúcich marketingových a predajných aktivitách.

 

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať kliknutím na link odvolania súhlasu, ktorý sa nachádza v každom zasielanom marketingovom e-maile, alebo písomne mailom na info@sheron.sk.

Pravidlá používania

Sekcia Rolex

Pri navigácii v sekcii Rolex na našej webovej stránke môžete pracovať s vloženou webovou stránkou www.rolex.com. V takom prípade platia
výhradne Pravidlá používania, Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie stránky www.rolex.com.

 


[1] Komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine alebo predmetná medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany. Na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie.

Čo sú cookies?

Stránka www.sheron.sk používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality, lepšie služby a prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám.

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita pri prehliadaní do vášho zariadenia (počítač, smartphone, tablet). Vďaka cookies si webová lokalita uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, napríklad preferovaný jazyk, vyhľadávanie a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookies uložené vo vašom zariadení môžete spravovať podľa vášho uváženia vo vašom prehliadači. Viac informácií o prehliadačoch a spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na stránkach webových prehliadačov. Môžete si prečítať o typoch súborov cookie, ktoré Google používa, o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii a ako chráni Vaše osobné údaje.

 

Pravidlá používania

 

Sekcia Rolex

Pri navigácii v sekcii Rolex na našej webovej stránke môžete pracovať s vloženou webovou stránkou www.rolex.com. V takom prípade platia výhradne Pravidlá používania, Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie stránky www.rolex.com.